Algemene verkoopvoorwaarden


Close out shop SA

Rue du Mail 90, 1050 Bruxelles
BE0415.230.967

1. Toepassingsveld

De huidige algemene voorwaarden beogen het bepalen van de contractuele relaties tussen de verkoper en de aankoper, en de voorwaarden die toepasselijk zijn voor elke aankoop gedaan via de commerciële website van de verkoper, of de aankoper professioneel is of consument, voor zover hij meerderjarig is en de juridische bevoegdheid heeft.

De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst door de aankoper bij de verkoper. Die algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene en bijzondere voorwaarden van aankoop uit van de aankoper die niet uitdrukkelijk aanvaard zijn door de verkoper.

De verkoper behoudt zich het recht voor zijn verkoopsvoorwaarden te kunnen wijzigen op elk moment. In dat geval, zullen de voorwaarden van toepassing, die zijn die in voege zijn op de datum van bestelling door de aankoper.

Elke bestelling zal enkel aanvaard worden door de verkoper door schriftelijke bevestiging van hem aan de aankoper door middel van een electronisch schrijven. Behalve tegenbewijs, erkent de aankoper dat hij kennis heeft genomen van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

2. Eigenschappen van de voorgestelde goederen

De aangeboden producten zijn die die voorgesteld zijn in de catalogus WEBSHOP gepubliceerd op de website www.homepagebrussels.com

Die producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt.

De foto’s van de catalogus zijn zo trouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkheid verzekeren met het aangeboden product, o.a. wat de kleuren betreft. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een licht verschil van de eigenschappen met het uiteindelijk geleverd product.

3. Geografisch gebied

De on-line verkoop van de producten voorgesteld op de website is voorbehouden aan de aankopers die in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg verblijven.

De aankopers die buiten het voornoemde geografisch gebied verblijven kunnen individuele bestellingen plaatsen per e-mail gestuurd naar hello@homepagebrussels.com, zonder echter on-line bestellingen te plaatsen.

4. Prijs

Behalve andersluidende bepaling, zijn onze prijzen met BTW inbegrepen. De verkoopprijs die in acht genomen moet worden is de prijs aangeduid op onze website www.homepagebrussels.com op de dag van de plaatsing van de levering, of diegene die vermeld staan in onze meest recente catalogus. Behalve le jour de la passation de la commande, ou ceux figurant dans notre catalogue le plus récent. Behalve uitdrukkelijke waiver, is de betaling van de volledige prijs vereist tijdens het plaatsen van de bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met inbegrip echter dat de prijs die in de catalogus vermeld staat op de dag van de bestelling, de enige toepasbaar zal zijn voor de aankoper.

De aangeduide prijzen omvattent niet de kosten voor behandeling van de bestelling, voor het transport en de levering niet.

5. Bestelling

De aankoper die een product of een dienst wenst te kopen moet verplicht :

  • De identificatie fiche invullen waarop hij alle gevraagde coördinaten zal aanduiden ;
  • De on-line bestelbon invullen door alle gegevens van de gekozen producten te geven ;
  • Zijn bestelling valideren na die nagekeken te hebben ;
  • De betaling uitvoeren in de voorziene voorwaarden ;
  • De bestelling en de betaling bevestigen.

De bevestiging van de bestelling brengt de aanvaarding met zich mee van de huidige verkoopsvoorwaarden, de erkenning van er perfect van op de hoogte te zijn en afstand te doen zijn eigen aankoopsvoorwaarden te laten gelden of andere voorwaarden. Het geheel van de gegeven gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen gelden als bewijs van de transactie. De bevestiging zal gelden als handtekening en aanvaarding van de uitgevoerde verrichtingen.

De verkoper zal per e-mail bevestiging geven van de geregistreerde bestelling. Het verkoopscontract zal geacht zijn geldig afgesloten te zijn vanaf de ontvangst van die bevestiging. De gegevens geregistreerd via de site www.homepagebrussels.com vormen het bewijs van de totaliteit van de transacties tussen de verkoper en de aankoper.

De aankoper is aansprakelijk ten opzichte van de verkoper voor de bestellingen die in zijn naam gedaan zouden zijn gedaan door derden die daar geen toestemming voor hadden. De aankoper is o.a. aansprakelijk voor de risico’s verbonden aan het abusief gebruik van de toegangsmiddelen die bestelling van goederen via internet mogelijk maken.

De bestellingen die uitgevoerd worden conform de bevelen van de aankoper kunnen niet geannuleerd worden.

6. Betaling

De prijs is opeisbaar in zijn integraliteit bij de bestelling. De bestelling van de aankoper zal enkel geregistreerd worden mits onmiddellijke betaling.

De betaling zullen uitgevoerd worden via een bankkrediet kaart ; ze zullen gedaan worden via het beveiligd systeem Ingenico dat het protocol SSL (Secure Socket Layer) gebruikt zodat de doorgegeven informatie gecodeerd wordt via een software en dat geen enkele derde er kennis van kan nemen tijdens het transport op het netwerk.

Ingenico heeft de certificaties PCI uitgegeven door Visa en MasterCard en TDC van American Express in het werk gesteld, die o.a. de becijfering 128 bits opleggen en de technieken van sterke becijfering. Ingenico integreert de identificatieprocessen 3D Secure (nagekeken door Visa, MasterCard SecureCode en JCB J/Secure) om aan zijn gebruikers een grotere bescherming te bieden tegen de on-line fraude. Voor een verhoogde veiligheid, heeft Ingenico ook een zeker aantal modules uitgewerkt die de veiligheid van de betalingen nog versterkt, in termen van detectie van fraude, van toegangs van gebruikers of van opslag van finaciële gegevens. Bijkomende informatie is beschikbaar op de website www.ingenico.be.

Het bedrag zal van de rekening van de aankoper afgeschreven worden vanaf de aanvaarding van zijn bestelling door de verkoper en ten belope van de prijs van de bestelde producten, vermeerderd met de kosten van de behandeling van de bestelling, van het transport en van de levering.

Op verzoek van de aankoper, zal een factuur op papier hem toegestuurd worden die de BTW vermeldt. In dat geval, zal de factuur uitgeschreven worden op de dag van de bestelling en zal aan de aankoper bezorgd worden ten laatste op de dag van levering van de bestelde producten.

7. Herroeping

De aankopers, natuurlijke personen, geassimileerd aan een consument omdat ze de verkoop doen met niet-professionele doeleinden, beschikken over een bedenktijd van vijftien dagen vanaf de registratie van hun bestelling om die te laten annuleren en indien de levering al plaatsgevonden heeft, het product terug te bezorgen aan de verkoper voor omruiling of terugbetaling zonder penaliteit, behalve voor de retourkosten die definitief ten laste van hen zijn gebleven.

In geval van terugbezorging, na effectieve ontvangst van de geleverde goederen in perfecte staat en in hun oorspronkelijke verpakking, gaat men over tot de terugbetaling van de verkoopprijs, onder vermindering van de verzendkosten voor retour.

8. Transport

Onze producten worden geleverd hetzij op de qwoonplaats of de zetel van de aankoper, voor zover hij woont in de afgesproken geografische zone, hetzij in de maatschappelijke zetel of in de uitbatingszetel van de verkoper.

Bijgevolg, draagt de koper het transport en de risico’s die te maken hebben met het product vananf de ontvangst ervan, en bij gebrek ervan, zodra die ter beschikking gesteld worden van hem. In het geval dat de aankoper een andere plaats voor de levering zou aanduiden, zal de ophaling, en desgevallend, de stockering van de producten gebeuren op zijn risico en kosten.

De kosten voor transport en levering beoogd in artikel 4 omvatten nooit de kosten voor stockering tussen de zetel van de verkoper of de wagen van de transporteur en de lokalen van de aankoper. In geval van moeilijke toegang of van gewichtsoverlast van de totale levering, voorziet de aankoper op zijn exclusieve kosten de voorlopige installatie van een goederenlift of elk ander werktuig voor stockering, die onontbeerlijk is gebleken wegens de inrichting van de plaats.

De termijnen voor levering worden gegeven ter indicatie.

Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven aan de opzegging van de aankoper van het verkoopscontract of tot betaling van schadevergoeding vanwege de verkoper. Die clausule is niet van toepassing op een aankoper, natuurlijke persoon consument die handelt voor niet-professionele doeleinden. Niettemin, wat de hoedanigheid van de aankoper ook moge zijn, de verkoper is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid indien hij kan bewijzen dat de vertraging in levering het resultaat is van een oorzaak die buiten zijn wil om ligt of buiten zijn feit.

Bovendien, heeft de verkoper het recht te weigeren zijn producten te verkopen in functie van de beschikbaarheid en de voldoende hoeveelheid van zijn voorraden, of voor elke andere wettige reden, en behoudt het recht gedeeltelijke leveringen uit te voeren.

Bestellingen worden geleverd op gelijkvloers.

Alle leveringen in België zijn kosteloos.

Leveringen in Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Duitsland :

-       Winkelmandje lager dan 1000€ : leveringskosten 60€

-       Winkelmandje hoger dan 1000€ : levering is kosteloos

Bestellingen worden geleverd in één keer op gelijkvloers.

 

9. Intellectueel eigendom

Alle onderdelen van de website van COS SA zijn en blijven intellectueel eigendom van de verkoper.

Niemand heeft de toestemming elementen van de website te reproduceren, uit te baten, opnieuw uit te zenden, of te gebruiken voor welke titel dan ook, zelfs gedeeltelijk, of het nu softwares betreffen, of visuele of audio elementen.

Elke eenvoudige link of per hypertekst est strikt verboden zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de verkoper, op straffe zich bloot te stellen aan de betaling van een forfaitaire straf clausule van een bedrag van 15 OOO.00 euro, zonder nadeel van het recht van de COS SA om hogere schadevergoeding te eisen indien hij een een belangrijkere schade kan bewijzen.

10. Waarborg

10.1 Aankoper die handelt met professionele doeleinden

Elke aangifte van een zichtbare fout of van een conformiteitsfout die de geleverde producten affecteren moet bekendgemaakt worden aan de verkoper binnen de zeven dagen van de levering van de producten. De ontvangst van de producten door de aankopers of zijn afgevaardigden heeft als effect elke zichtbare fout te dekken die vastgesteld kon worden op het moment van de levering.

Elke aangifte van een verborgen gebrek van de geleverde producten zal bekendgemaakt moeten worden aan de verkoper binnen de vijftien dagen van de ontdekking van de gebreken door de aankoper of vanaf het moment waarop hij ze redelijk had kunnen ontdekken. Elke vordering in justitie betreffende de verborgen gebreken zal ingeleid moeten worden binnen de dertig dagen lopend vanaf de ontdekking van de fouten door de aankoper, of vanaf de dag waarop hij ze redelijkerwijze had kunnen ontdekken, of vanaf de dag van het niet slagen van de gesprekken met het oog op een minnelijke schikking. Geen enkel product mag teruggestuurd worden naar de verkoper behalve schriftelijk voorafgaand akkoord van hem.

Gedurende een periode van een jaar vanaf de levering van de producten, beperkt de waarborg van de verkoper zich uitsluitend tot, hetzij de reparatie of de vervanging van de defecte producten, hetzij tot de terugbetaling of de vermindering van het gefactureerd product, zonder andere vergoeding. Bovendien is de verantwoordelijkheid van de verkoper uitgesloten in geval van schade berokkend gezamenlijk door een gebrek van de geleverde producten en door de fout van het slachtoffer of van een persoon waarvan het slachtoffer verantwoordelijk is. De waarborg loopt af na die periode van een jaar.

10.2 Aankoper die handelt voor niet professionele doeleinden

De aankoper heeft wettelijke rechten ten titel van de wet van 1 september 2004 die de verkoop van consumptie producten regelt, die niet geaafecteerd zijn door de huidige garantie. Het huidig artikel is geldig als waarborg in de zin van artikel 1649 quater, § 3 van het Gerechtelijk Wetboek.

11. Opzegging en contractele niet-uitvoering van de verkoper

In geval van eenzijdige opzegging van elke verkoop door de aankoper, is hij een bedrag van 30% verschuldigd van de BTW waarde inbegrepen van de verkoopprijs, aan de verkoper, ten titel van opzeggingsvergoeding, vermeerderd met de kosten van de behandeling van de bestelling.

Elke partij zal het recht hebben, na een ingebrekestelling die gedurende vijftien dagen vruchteloos is gebleven, om ten volste recht een einde te maken aan de overeenkomst in de eventualiteit dat de andere partij in gebreke zou blijven alles of een deel van zijn verplichtingen uit te voeren.

Behalve in geval van overmacht, en zonder nadeel van de andere bepalingen van de huidige verkoopsvoorwaarden, in de eventualiteit dat de verkoper in gebreke zou blijven elke verplichting uit te voeren van de overeenkomst die een nadeel geeft aan aan aankoper die handelt met niet-proffessionelke doeleinden, zal de verkoper, na ontvangst van een ingebrekestelling waaraan hij gedurende vijftien dagen geen gevog heeft gegeven, verschuldigd zijn aa de koper, een vergoeding van 10% van het bedrag van de waarde excl. BTW van de bestelling.

12. Overmacht

De gebeurtenis van elk voorval, zoals o.a. alle productie onderbrekingen, te weinig voorraad, onderrekingen in transport of levering, stakingen, lock-out, embargo, oorlog, terroristische aanslagen of gevolgen van aanslagen, gebrek aan grondstoffen, epidemieën, stormen, and meer bijzonder, elk evenement van gelijkaaardige aard die de partijen of hun leveranciers affecteren en die de uitvoering van hun respectievelijke verplichtingen vertragen of onmogelijk maken, schortzn de uitvoering van hun respectievelijke verplichtingen op. De partij die een dergelijk evenenement aanhaalt, zal aan de andere partij zo snel mogelijk het bewijs van de gebeurtenis ervan bekendmaken. De uitvoering van zijn verplichtingen zal opgeschort worden tot de bekendmaking van het einde van het evenement, hierbij te verstaan dat geen enkele partij welke vergoeding dan ook zal mogen opeisen aan de andere partij.

De partijen zullen alles in het werk stellen om de moeilijkheden en/of aangebrachte schade te verminderen. Indien de overmacht meer dan zestig dagen duurt, zullzn de partijen alles in het werk stellen om de latere uitvoering van het verkoop contract opnieuw te onderhandelen. Bij gebrek aan akkoord, zal elke partij het recht hebben er een einde aan te maken door bekendmaking gestuurd naar de andere partij.

13. Aansprakelijkheid

De verkoper, in het proces van on-line verkoop, is enkel gebonden aan een verplichting van middel; zijn verantwoordelijkheid kan niet aangesproken worden voor een schade die resulteert van het gebruik van het internet netwerk zoals verlies van gegevens, intrusie, virus, stoppen van de service, of andere onwillekeurige problemen.

14. Bescherming van het privé-leven

De behandeling door de verkoper van persoonlijke gegevens ontvangen van de aankoper heeft als doel, de uitvoering van de huidige overeenkomst, de adminisratie van de klanten, de promotie van producten en diensten van de verkoper, de opmaak van gepersonnaliseerde informatie campagnes en van direct marketing, hierbij inbegrepen via e-mail, zowel door de verkoper als door zijn dochtermaatschappijen of zustermaatschappijen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om informatie te verzamelen aangaande de aankopers hierbij inbegrepen door cookies te gebruiken, en indien hij het nodig acht, de verzamelde informatie door te geven aan commerciële partners.

De aankopers kunnen zich verzetten tegen de verspreiding van hun coördinaten door het te vermelden aan de verkoper.

Op elk moment eschikt de aankoper over een gratis recht tot toegang, contrôle en verbetering van de persoonlijke gegevens die hem aangaan, overeenkomstig met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privé-leven ten opzichte van de behandeling van gegevens met persoonlijk karakter. De verantwoordelijke van de behandeling van gegevens met persoonlijk karakter is de afgevaardigd bestuurder van de verkoper.

15. Algemeenheden

De nietigheid of de niet-toepasbaarheid van een van de clausules van de huidige algemene voorwaarden kan de geldigheid of de toepasbaarheid van de andere clausules niet affecteren. Desgevallend, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet toepasbare clausule te vervangen door een clausule die geldig is en de uit econmisch opzich zo dicht mogelijk is van de nietige of niet toepasbare clausule.

Het feit dat de verkoper zich niet beroept op de huidige verkoopsvoorwaarden op een bepaald moment, kan niet geïnterpreteerd worden als een prijsgeving om zich er later op te beroepen.

Elke communicatie of bekendmaking tussen partijen zal geldig uitgevoerd worden per aangetekende brief, telefax bericht, e-mail met ontvangstbewijs, voor de verkoper, op zijn maatschappelijke zetel, en voor de aankoper, op zijn maatschappelijke zetel of woonplaats.

16. Toepasbaar recht en bevoegdheid

De huidige algemene voorwaarden zijn geregeld door het Belgisch recht, zelfs in geval van beroep op de garantie.

Elk geschil betreffende de vorming, de uitvoering, de interpretatie van die huidige verkoopsvoorwaarden alsook alle overeenkomsten waarop ze toepassing hebben, en die niet met een minnelijke schikking opgelost kunnen worden, is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, behalve indien de aankoper handelt voor niet-professionele doeleinden, en in dat geval, is het geschil onderworpen, naar keuze van de verzoeker, aan de bevoegdheid van de rechtbanken aangeduid door artikel 624, 1° , 2° of 4° van het Gerechtelijk Wetboek.